Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan anugrahkepada kita semua, diantaranya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Kearifan lokal tentu saja menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan isi Gurindam 12 Pasal yang ke-5 yang berbunyi :


“Jika hendak mengenai orang berbangsa,

Lihat kepada budi dan bahasa,
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
Sangat memeliharakan yang sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
Lihatlah kepada kelakuan dia.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
Bertanya dan belajar tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
Di dalam dunia mengambil bekal.
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai”.

SMA Negeri 7 Tanjungpinang yang berdiri sejak tahun 2017, pada saat ini sedang mengembangkan diri melaksanakan sistem pendidikan nasional sesuai Visi sekarang yaitu :

“Terwujdudnya generasi religius, berkarakter, cerdas, kompetitif, berwawasan lingkungan dan cinta tanah air dalam keharmonisan”

Mewujudkan visi tersebut, tentu saja bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam membangun dan mengembangkan SMAN 7 Tanjungpinang mejadi sekolah yang berstandar nasional sesuai yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas.

Melalui website ini kami akan selalu menyampaikan perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Kami sangat mengharapkan masukan dan sumbang saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. meridhoi dan melindungi kita semua. Aamiin

“Kalau ada jarum yang patah,
Mari letakkan sesuai tempatnya
Kalau ada kata yang salah
Mohon maaf sebesar-besarnya

Billahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

M. Tohir Karjono, M.Pd.